Veillée de prière Featured

Fandaharana isan'andro iarahana amin'ireo mpitandrina eto amin'ny FPMA.

Ny Fanahin'ny Fiaraha-mivavaka:

Ny tenin'Andriamanitra afaka hanazavantsika ny fanahin'ity fiaraha-mivavaka ity dia izay hitantsika ao amin'ny Joba 22.21: "Mifankazara amin'ny Tsitoha ianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan'ny soa aminao".

Teny nataon'i Elifaza ho an'i Joba izany. Na dia marina aza ny teny dia tsy Joba no tokony ho niantefan'izany fa ny olona toa antsika izao. Inona no anton'ny antso mba hifankazatra amin'Andriamanitra? Mba ho akaiky azy? Satria tsy mandeha ho azy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombenona izany mifandray amin'Andriamanitra izany. Ny manome tsiny an'Andriamanitra na mitady vaha olana any amin'ny toeran-kafa no mahavantana antsika rehefa misy manahirana.

Izay olona mifankazatra amin'Andriamanitra dia hahay matoky azy sy mametraka eo aminy ny zavatra rehetra . Noho izany dia hiadana ary ho feno fitahiana.

Noho izany  ny fiaraha-mivavaka izay atao isan'andro eto dia natao mba hifankazarantsika amin'Andriamanitra Ray sy Jeso Kristy Mpamonjy antsika....

Ny kendren'ny Fiaraha-mivavaka:

Zavatra efatra farafahakeliny eto no ahafahantsika mifankazatra amin'ny Tsitoha: 
Ny hira iraisan'ny fianakaviana, ny Tenin'Andriamanitra vakiana, ny Tenin'Andriamanitra hazavaina ary ny vavaka isam-pianakaviana. 
Tsara marihina fa na dia mifamatotra aza ny Teny vakiana sy ny Teny hazavaina dia samy manana ny hanitra ho azy ireo. Ny fihainoana ny teny vakiana dia efa mampiray antsika amin'Andriamanitra. Ary amin'ny Teny hazavaina kosa dia mbola afaka miteny aminao ihany Andriamanitra amin'ny alalan'ilay mpanompo manazava ny teny. 
Mora ny mihira rehefa miaraka marobe ao am-piangonana isika. Fa sarotra ny mihira irery indrindra moa fa raha ianareo mivady irery no ao an-trano. Fandresena eo anatrehan'Andriamanitra ny ahafahantsika manao ireo rehetra ireo eo anivon'ny tokatranon-tsika. 
Tsy vitan'izany fa ny Teny izay ianarantsika isan-kerin'andro dia fandaharana mitohy. Tsy natao ahazoantsika aim-panahy fotsiny, fa natao koa ianarantsika ny Tenin'Andriamininatra sy hananantsika kolon-tsaina ara- tSoratra Masina.

Banner Template

Dr Seth Rasolondraibe

Past Falimanana Raharindranto

Past Elysée Andriamiandra

Past Solohery Raobinarison

Past Donald Gizy

Past Naina Andrialampison

Past Rarivomanana J.

Past Henintsoa Rasolonjatovo

Past Raony Rakoto V.

Past Aina Mandresy

 

 

 

A propos

  • Radio Anjomara est une radio de la FPMA, Eglise Protestante Malgache en France. 

Nous contacter

47, rue de Clichy
Paris, 75009
France
Mobile: +33 6 01 72 13 89

Soutenir la radio

  • Pourquoi  R.A a besoin de votre soutien ? Pourquoi la soutenir ?

    Read more...

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que ReCAPTCHA, Google Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Réseaux sociaux/Vidéos

Des plug-ins de réseaux sociaux et de vidéos, qui exploitent des cookies, sont présents sur ce site web. Ils permettent d’améliorer la convivialité et la promotion du site grâce à différentes interactions sociales.

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce site web utilise un certain nombre de cookies pour gérer, par exemple, les sessions utilisateurs.